Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.tearebels.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma TEA REBELS Magdalena Miszczak z siedzibą w Pisarach przy ulicy Spacerowej 9, 32-064 Pisary, NIP 7372121235, e-mail: info@tearebels.com, numer telefonu +48.664.008.777.

 2. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta we wszelkich sprawach, związanych z obsługą zamówień, a także w kwestiach dokonywania zwrotów towarów i ich reklamacji, są następujące: e-mail: sklep@tearebels.com; numer telefonu +48.790.570.159; adres korespondencyjny: TEA REBELS, ul. Jontkowa Górka 14a, 30-224 Kraków.

 3. Biuro Obsługi Klienta obsługuje Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 4. Korzystanie z usług Sklepu, a w szczególności składanie zamówień, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.

 5. Podmiot dokonujący zakupu towarów w Sklepie w dalszej części regulaminu nazywany będzie Klientem.

II. Zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

III. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

 2. Klient poprzez złożenie zamówienia zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

 3. Zamówienia realizowane przez Sklep przyjmowane są przez siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.tearebels.pl.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji i potwierdzenia zamówienia i/lub danych teleadresowych Klienta.

 5. Aby zamówić towary za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.tearebels.pl należy wybrać sposób wysyłki, formę płatności, wypełnić formularz zamówienia i potwierdzić zakup.

 6. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 7. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

 8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. błędny adres e-mail, brak poprawnego numeru telefonu kontaktowego, fałszywe lub niepełne dane), nie będą realizowane.

 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, posługujące się danymi Klienta.

IV. Płatności i koszty doręczenia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z doręczeniem na terenie Polski:

  • płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU
  • płatność za pobraniem.
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 3. Klient może wybrać następujących doręczycieli i formy doręczenia na terenie Polski

  • paczkomat In Post w cenie 8 zł
  • doręczenie towaru kurierem (doręczyciel DPD) w cenie 11 zł w przypadku przedpłaty lub 16 zł w przypadku pobrania
  • doręczenie towaru przesyłką pocztową (doręczyciel Poczta Polska) w cenie 12 zł
 4. Termin doręczenia towaru uzależniony jest od wybranej formy doręczenia i można go zweryfikować kontaktując się odpowiednio z firmą DPD (www.dpd.com.pl), In Post (www.inpost.pl) lub z Pocztą Polską (www.poczta-polska.pl).

 5. Koszt doręczenia uzależniony jest od wybranej formy płatności i akceptowany jest każdorazowo przez Klienta przy składaniu zamówienia.

V. Zmiany w zamówieniach, reklamacje i zwroty

 1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości zanim Sklep zleci jego doręczenie. Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko poprzez kontakt z obsługą Sklepu poprzez e-mail sklep@tearebels.com lub telefonicznie pod numerem +48.790.570.159. Sklep każdorazowo potwierdzi anulowanie zamówienia osobną wiadomością e-mail. Za anulowane uznaje się tylko te zamówienia, których anulacja została potwierdzona zwrotnie przez Sklep.

 2. W każdym przypadku reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z obsługą Sklepu poprzez e-mail sklep@tearebels.com lub telefonicznie pod numerem +48.790.570.159.

 3. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 4. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 5. Towar zakupiony w Sklepie podlega gwarancji zgodnie z datą przydatności do spożycia, która znajduje się na opakowaniu.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku, jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia towaru.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.

 8. W przypadku realizacji doręczenia przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient powinien sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania i manipulacji. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by wypisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym Sklep. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sklepu (patrz zakładka „Kontakt”). O powyższych sytuacjach Sklep musi być poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia towaru do Klienta. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji konta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i mogą być przetwarzane tylko na potrzeby realizacji zamówienia. W szczególności może oznaczać to: – udostępnienie firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych danych niezbędnych do realizacji płatności za zamówiony towar, – udostępnienie wybranemu przez Klienta doręczycielowi danych teleadresowych niezbędnych do doręczenia towaru.

 2. Zgodnie z art. 24 „Ustawy o ochronie danych osobowych” Klient ma prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwanie i wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania pozwów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.